>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار: مورد مطالعه شهر خرم‌ آباد  
   
نویسنده پورجمشیدی حدیث ,مهدی زاده حسین ,غلامرضایی سعید ,شیری نعمت اله
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1395 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:55 -64
چکیده    امروزه رشد روز افزون جمعیت و ترویج الگوهای مصرفی نامناسب به استفاده نابهنجار از ظرفیت های زمین منجر شده که عواقب آن سبب نابودی سرمایه های طبیعی، افزایش بیماری ها، تولید زباله و افزایش مواد زائد گردیده است که بی توجهی به این امر مهم در آینده ای نه چندان دور زمین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. در این راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر متغیرهای نگرش زیست محیطی، دانش و اطلاعات زیست محیطی، دغدغه زیست محیطی، دغدغه سلامت، مسئولیت پذیری اجتماعی، زمینه اجتماعی، تحصیلات، جهان شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری و حساسیت غذایی بر گرایش به رفتار مصرف پایدار شهروندان خرم آباد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان شهر خرم آبادند که نمونه ای به حجم 386 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای برای مطالعه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل مسیر رگرسیونی استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش زیست محیطی، دانش و اطلاعات زیست محیطی، دغدغه زیست محیطی، دغدغه سلامت و مسئولیت پذیری اجتماعی به طور مستقیم و متغیرهای تحصیلات، جهان شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری به همراه حساسیت غذایی به طور غیر مستقیم در مجموع 30 درصد از واریانس رفتار مصرف پایدار ساکنان شهر خرم آباد را تبیین نمودند. در این بین متغیرهای دغدغه سلامت و نگرش زیست محیطی بیشترین میزان تاثیر بر رفتار مصرف پایدار را داشتند بنابراین توصیه می گردد که ارگان های ذی ربط در راستای تغییر نگرش و ارتقای سطح دغدغه سلامت افراد اقدامات لازم را انجام دهند
کلیدواژه مصرف پایدار، توسعه پایدار، خرم آباد، رگرسیون چند متغیره
آدرس دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, گروه مدیریت کارآفرینی و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه لرستان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی nshiri8@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved