>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر برنامه‌های محیط‌ زیستی رادیو بر ارتقای سواد محیط ‌زیستی دانشجویان  
   
نویسنده رضائی مهدیه ,شبیری محمد ,سرمدی محمدرضا ,لاریجانی مریم
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1395 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:41 -54
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر استفاده از برنامه‌های محیط‌ زیستی رادیو بر ارتقای آگاهی، نگرش و رفتارهای محیط‌ زیستی دانشجویان به عنوان سه بعد اصلی سواد محیط ‌زیستی است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد‌آوری داده‌ها،  نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی است که به روش نمونه در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروه‌بندی شدند. مداخله صورت گرفته در این پژوهش شامل معرفی و درخواست از دانشجویان برای پیگیری و گوش دادن به برنامه‌های محیط‌زیستی ثابت رادیوی جمهوری اسلامی ایران شامل برنامه سیاره آبی رادیو ایران و بخش های مربوط به محیط ‌زیست برنامه افق روشن رادیو سلامت در یک دوره زمانی سه‌ ماهه بود . بعد از 3 ماه به منظور سنجش تاثیر برنامه‌های رادیویی مذکور، از دانشجویان پس آزمون گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی محتوایی آن به صورت کمی و کیفی با نظرخواهی از 25 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ  مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، برنامه‌های رادیویی سیاره آبی و افق روشن دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر هر سه بعد سواد محیط‌ زیستی دانشجویان به خصوص آگاهی محیط‌ زیستی آنها با اندازه اثر بالاتر، بوده اند .
کلیدواژه برنامه‌های محیط‌ زیستی، سواد محیط‌ زیستی، رادیو
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه آموزش محیط زیست, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه آموزش محیط ‌زیست, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه آموزش محیط زیست, ایران
پست الکترونیکی mlotfi.ps65@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved