>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش مولفه‌های سرمایه اجتماعی در عملکرد تشکل‌ های غیردولتی زیست محیطی (مورد مطالعه: استان خوزستان)  
   
نویسنده مسعودی زاده فاطمه ,رضوانفر احمد ,موحدمحمدی حمید
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1395 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:33 -40
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای تشکل های غیردولتی زیست محیطی استان خوزستان (359n=)  بود که از این میان، تعداد90 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود که با استفاده از فن پیمایشی انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که روایی آن با نظرخواهی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آن برای شاخص عملکرد سازمانی89/0 و سرمایه اجتماعی 86/0  به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  spss win 11/5صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان کل عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی مورد بررسی در حد پایین و متوسط بود. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین مولفه های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده شامل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیون نیز نشان دهنده توان تبیین 5/35 درصد واریانس توسط متغیرهای مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی است.
کلیدواژه مولفه‌های سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمانی، تشکل‌های غیردولتی زیست محیطی
آدرس دانشگاه تهران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی movahhed@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved