>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از ترکیب جمعیت و الگوی پراکنش بیمهرگان کفزی، به منظور ارزیابی زیستی و پایش کیفیت آب رودخانه شاهرود (استان قزوین)  
   
نویسنده محمودی فرد عباس ,ایمان پورنمین جاوید ,شریفی نیا مسلم
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:91 -108
چکیده    ارزیابی زیستی منابع آب با استفاده از بیمهرگان کفزی یکی از مناسبترین و مرقوم بهصرفهترین روشهای مطالعات اثرات انسانی بر پیکرهی اکوسیستم آبی است. در مطالعه حاضر، بهمنظور ارزیابی زیستی رودخانه شاهرود (استان قزوین) ترکیب جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی اینرودخانه بررسی شد. جهت نمونهبرداری از کفزیان، 8 ایستگاه تعیین شد و نمونهگیری، به صورتفصلی و با استفاده از نمونهبردار سوربر با سه تکرار در هر ایستگاه و بهمدت یکسال به انجام رسید.نمونههای استحصالی در محلول فرمالین 4 درصد فیکس و جهت شناسایی و شمارش به آزمایشگاهمنتقل شدند. در مجموع تعداد 11636 نمونه از موجودات کفزی شناسایی شدند که شامل 32 جنساز 31 خانواده، 9 راسته، 5 رده و 4 شاخه بودند. از مهمترین این کفزیان بهترتیب فراوانی میتوان به(%11/74) pelecoptera %16/64 ) و ) ephemeroptera ،(%23/77) diptera ،(%42/27) trichopteraاشاره کرد. از ایستگاههای بالادست به طرف پاییندست؛ مقادیر شاخصهای زیستی - جمعیتی و فراوانیارگانیزمهای حساس کاهش و فراوانی ارگانیزمهای مقاوم افزایش یافت. شاخص زیستی 3) کمترین مقدار را داشت ب ه /51) 7) بیشترین و در ایستگاه 8 /06) در ایستگاه 4 bmwp/asptگونهای که در ایستگاههای 2 و 8 که به ترتیب فاضلابهای مزارع کشاورزی و شهری- صنعتی راbmwp/aspt دریافت میکردند کیفیت آب تنزل یافت. بر اساس میانگین سالانه شاخص زیستی5/51 ) کیفیت کلی آب در رودخانه شاهرود در طبقه آبهای با آلودگی اندک قرار گرفت.
کلیدواژه بی مهرگان کفزی ,ترکیب جمعیت ,رودخانه شاهرود ,شاخص های زیستی- جمعیتی ,کیفیت آب ,Benthic Invertebrates ,Population-Biological Indices ,Population Structure ,Shahrud River ,Water Quality
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved