>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خصوصیات ریختشناسی و فراوانی مراحل لاروی دو گونهی خرچنگ گرد از خانواده Crustacea: Brachyura)Xanthidae) در سواحل جزیره هنگام (شمال شرق خلیج فارس)  
   
نویسنده شهبازی شمشاد ,سخایی نسرین ,سواری احمد ,دوست شناس بابک ,سراجی فرشته
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:51 -63
چکیده    مطالعه مراحل لاروی آبزیان پیشبنهای از بومشناسی و ارزیابی ذخایر آنها به ما ارایه میدهد. این پژوهشدر آبهای ساحلی جزیره xanthidae بر روی خصوصیات ریختشناسی و فراوانی مراحل لاروی خانوادههنگام (خلیج فارس) انجام پذیرفت. نمونهبرداری توسط تور پلانکتون 300 میکرون به روش کشش مورب ازکف به سطح به مدت یکسال از زمستان 1390 تا پاییز 1391 بهصورت فصلی در 6 ایستگاه انجام پذیرفت. براساس خصوصیات ریختشناسی همانند شکل کلی لارو و ضمایم آن در آزمایشگاه مراحل لاروی زوآ اولشناسایی و مورد (h. milne edwards, 1834) leptodius exaratus و زوآ دوم گونه xantho sp گونهبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین فراوانی لاروها به ترتیب مربوط به فصول تابستان وزمستان میباشد. آنالیز واریانس یک طرفه بین تراکم گونههای مختلف در ایستگاهها و فصول نمونهبرداریهمچنین از نتایج .(p < 0/ شده نشان داد که اختلاف معنیداری بین برخی از ایستگاهها و فصول وجود دارد ( 05اینگونه استنباط گردید که گونههای شناسایی شده در این منطقه دارای طرح تولید مثلی پیوسته میباشند و اوجتولید مثل آنها در فصل تابستان میباشد.
کلیدواژه خلیج فارس ,لارو خرچنگ های گرد ,زوآ ,جزیره هنگام ,زیوپلانکتون ,Persian Gulf ,Brachyura Larvae ,Zoea ,Hengan Island ,Zeoplankton
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, مربی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved