>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید کنسرو قلیه میگو از میگوی ببری سبز (Penaeus Semisulcatus) و ارزیابی تاثیر روشهای مختلف پخت اولیه بر کیفیت آن  
   
نویسنده گرمسیری الهام ,کاظمی علی ,شعبانپور بهاره ,خضری احمداباد محمد ,شیروانی فیل آبادی صادق
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:37 -49
چکیده    با توجه به فسادپذیری بالای میگو و سرانه مصرف پایین آن در کشور توجه به سایر روشهای عرضه اینفراوردهها از جمله کنسرو کردن میگوهای درجه 2 و 3 ضروری مینماید. بنابراین در پژوهش حاضر، از3 و 6 درصد)، پخت با بخار، سرخ کردن، ، روشهای مختلف پخت اولیه شامل پخت در آب نمک (غلظت 0(penaeus semisulcatus) کبابکردن و پخت در سس قلیه میگو جهت تهیه کنسرو قلیه میگوی ببری سبزو tba تیوباربیتوریک اسید ،tvb استفاده شد. پارامترهای اندازهگیری شده (مجموع بازهای نیتروژنی فرارارزیابی حسی) برای تیمارهای مختلف پخت اولیه همواره برای همه تیمارها در محدوده قابل قبول قرار داشتبرای روشهای سرخ کردن و کباب tba اگر چه در بین تیمارهای مختلف بعد از اتوکلاو کمترین میزانهم مربوط به تیمارهای آب نمک 6 درصد و بخار پز tvb-n و کمترین میزان ،(p < 0/ کردن بدست آمد ( 05چنین مطالعاتی با افزایش تنوع و تولید فراوردههایی با قیمت تمام شده پایینتر، میتواند باعث .(p < 0/ بود ( 05افزایش سرانه مصرف میگو و آبزیان گردد.
کلیدواژه کنسرو قلیه میگو ,Penaeus Semisulcatus ,پخت اولیه ,اکسیداسیون چربی ,Canned Shrimp ,Penaeus Semisulcatus ,Pre-Cooking Method ,Lipid Oxidation
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved