>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمایم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia) با استفاده از سوبسترای سنتتیک آمیدی و استری  
   
نویسنده زمانی عباس ,مدنی رسول ,رضایی مسعود
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:25 -35
چکیده    در این پژوهش پارامترهای کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمایم پیلوریک ماهی کیلکای1 و استری (bapna) با استفاده از سوبسترای آمیدی (c.cultriventris caspia) معمولی2(tame) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین بین سوبسترای(kcat) ثابت کاتالیزوری ،(vmax) نشان داد که پارامترهای کینتیکی فعالیت بیشینه tame و bapnaبالاتر بودند bapna نسبت به سوبسترای tame در سوبسترای (kcat/km) و کارایی کاتالیزوریبود. bapna کمتر از سوبسترای tame 3 در سوبسترای (km) ولی مقدار ثابت میکاییلیس- منتن.(p < 0/ بود ( 05 bapna بطور معنیداری بالاتر از نوع tame آنزیم در سوبسترای vmax مقداربود ولی اختلاف معنیداری را نشان bapna کمتر از نوع tame در سوبسترای km مقدار ثابتبطور معنیداری بالاتر از نوع tame در سوبسترای kcat/km و kcat مقادیر .(p > 0/ نداد ( 05بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میل ترکیبی آنزیم تریپسین تخلیص شده .(p < 0/05) بود4 bapna از ضمایم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی نسبت به سوبسترای tame بالاتر از bapna است و میتوان از سوبسترای tame برای سنجش فعالیت آنزیمی در این گونه استفاده نمود.
کلیدواژه تریپسین ,سوبسترا ,کیلکای معمولی ,کینتیک ,Trypsin ,Substrate ,Common Kilka ,Kinetic
آدرس دانشگاه ملایر, ایران, دانشیار گروه بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، البرز، کرج, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved