>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره برداری و پرورش آبزیان   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:4


  tick  استفاده از ترکیب جمعیت و الگوی پراکنش بیمهرگان کفزی، به منظور ارزیابی زیستی و پایش کیفیت آب رودخانه شاهرود (استان قزوین) - صفحه:91-108

  tick  بررسی خصوصیات ریختشناسی و فراوانی مراحل لاروی دو گونهی خرچنگ گرد از خانواده Crustacea: Brachyura)Xanthidae) در سواحل جزیره هنگام (شمال شرق خلیج فارس) - صفحه:51-63

  tick  تاثیر غلظتهای مختلف جلبک خشک (کلرلا ولگاریس) و جلبک تازه (نانو کلروپسیس اوکولاتا) بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور Brachionus Plicatilis - صفحه:65-76

  tick  تحلیل ساختار تولید درآب بندانهای دو منظوره کشاورزی - آبزی پروری در استان گلستان در سال 13 - صفحه:13-24

  tick  تعیین سمیت کشنده آفتکش کلرپیریفوس در ماهی کاراس طلایی (Carassius Auratus) و مقایسه میزان سمیت آن با سایر سموم ارگانوفسفره - صفحه:1-12

  tick  تولید کنسرو قلیه میگو از میگوی ببری سبز (Penaeus Semisulcatus) و ارزیابی تاثیر روشهای مختلف پخت اولیه بر کیفیت آن - صفحه:37-49

  tick  فراوانی و تنوع زیستی جوامع زیوپلانکتونی استخرهای پرورش توام بچه ماهی و ماهیان پرواری شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس) - صفحه:77-90

  tick  مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمایم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia) با استفاده از سوبسترای سنتتیک آمیدی و استری - صفحه:25-35

  tick  مقایسه میزان تولید و محاسبه هزینه– فایده میگوی پا سفید (Litopenaeus Vannamei) پرورشی به روش نیمه متراکم و متراکم در سایت گمیشان- استان گلستان - صفحه:109-123
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved