>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus Indicus در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر (شمال خلیج فارس)  
   
نویسنده صمصام پور صادق ,رحمانی عبدالواحد ,کامرانی احسان ,گلمرادی زاده اسما ,سجادی میرمسعود
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:67 -78
چکیده    این پژوهش به منظور بررسی و تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمینکن دمنواریدر سه منطقه از ناحیه شمالی خلیج فارس (میناب، قشم و بندرخمیر) platycephalus indicusصورت گرفت. همچنین در این پژوهش به بررسی تاثیر فصل (زمستان و تابستان) و جنسیت (نر وماده) نیز بر روی میزان تجمع عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری پرداخته شدبرای هر ایستگاه در هر فصل) و عنصر مورد نظر توسط دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد. n=30)از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری بین مناطق میناب، قشم و بندرو میناب بیشترین مقدار را نشان داد. در فصل زمستان ((p < 0/ خمیر اختلاف معنیدار وجود داشت ( 05و تابستان منطقه میناب بیشترین غلظت عنصر کادمیوم را نسبت به مناطق بندرخمیر و قشم داشت.نتایج نشان داد که غلظث عنصر کادمیوم بین جنسهای نر و ماده ماهی زمینکن دم نواری در مناطقبا توجه به نتایج پژوهش کنونی میتوان .(p > 0/ نمونهبرداری با یکدیگر اختلاف معنیدار نداشت ( 05گفت که آلودگیهای ناشی از فعالیتهای آبزیپروری، نفتی، صنعتی و شهری در مناطق مختلف ناحیه خلیج فارس (میناب، قشم و بندر خمیر) طی فصول متفاوت بر روند تجمع عنصر کادمیوم در ماهیزمین کن دم نواری موثر میباشد.
کلیدواژه ماهی زمین کن دم نواری ,کادمیوم ,کبد ,خلیج فارس ,Platycephalus Indicus ,Cadmium ,Liver ,Persian Gulf
آدرس دانش آموخته کارشناسیارشد، گروه شیلات پارک علم و فناوری هرمزگان، بندرعباس, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه جیرفت, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved