>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عصاره آویشن (Zataria Multiflora) بر کیفیت میکروبی و شیمیایی سوریمی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در زمان نگهداری در یخچال (دمای 1+4 درجه سانتی گراد)  
   
نویسنده فرجامی بهنام ,حسینی سیدولی
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:55 -66
چکیده    در این پژوهش کیفیت میکروبی سوریمی تولید شده از ماهی کپور معمولی تحت تاثیر غلظتهای2 و 4 درصد) مورد بررسی قرار گرفت. نمونهها به مدت 15 روز در ، مختلف عصاره آویشن ( 0یخچال نگهداری شد و هر سه روز یکبار آزمونهای میکروبی شامل سنجش بار باکتریایی کل،باکتریهای انتروباکتریاسه و سودوموناس و همچنین مجموع بازهای نیتروژنی فرار بر روی نمونههاانجام شد. نتایج نشان داد که میزان بار باکتریایی کل در هیچکدام از تیمارها تا پایان دوره نگهداری از5 و در / حد مجاز تجاوز نکرد بگونهای که بیشترین مقدار بار باکتریایی کل در نمونههای شاهد 11در گرم بود. میزان باکتریهای log cfu 5/ نمونههای تیمار شده با عصاره 2 درصد آویشن 03انتروباکتریاسه نیز در بین تیمارها تا پایان دوره نگهداری اختلاف معنیداری را نشان نداد بجز روز 9که میزان این باکتریها در نمونه شاهد بطور معنیداری بیش از نمونههای تیمار شده با عصاره بود.میزان باکتریهای سودوموناس بین تیمارهای مختلف تا پایان دوره نگهداری بجز روز 1 و 6 اختلافمعنیداری نشان نداد که در این دو زمان میزان این باکتری در نمونههای شاهد بهطور معنیداری بیشاز تیمار 4 درصد بود اما با نمونههای تیمار شده با عصاره 2 درصد آویشن اختلاف معنیداری نداشت.مجموع بازهای نیتروژنی فرار در نمونههای تیمارشده با عصاره بجز روز اول تا پایان دوره نگهداری نسبت به نمونه شاهد کمتر بود. براساس یافتههای این پژوهش میتوان اظهار داشت که عصاره آویشن میتواندجهت حفظ سوریمی از فساد باکتریایی در طول دوره نگهداری در یخچال مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه کیفیت میکروبی ,ماهی ,سوریمی ,ترکیبات فنلی ,Microbial Quality ,Fish ,Surimi ,Phenolic Compounds
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی hosseinisv@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved