>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات عصاره سیر بر شاخصهای رشد و مقاومت پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeusvannamei) و تحمل در برابر استرسهای شوری و Ph  
   
نویسنده زارع حامد ,حسینی سیدعباس ,سوداگر محمد ,زنده بودی عباس
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:1 -16
چکیده    این مطالعه به منظور تعیین اثرات عصاره سیر بر شاخصهای رشد و تحمل استرسهای شوری و0/1±0/01 انجام گرفت. آزمایش براساس طرح gr روی پست لارو میگوی وانامی با میانگین وزنی ph4 و 8 سیسی به ازای هر 100 گرم غذا در 3 ،2 ، کاملاً تصادفی با 5 تیمار غذایی شامل مقادیر صفر، 1تکرار اجرا گردید و 1500 میگو بهطور تصادفی در 15 تانک معرفی شدند. میگوها چهار وعده در روزبر اساس وزن بدن بهمدت 7 هفته در دمای تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش شاخصهای رشد، تغذیهانجام گرفت. نتایج نشان داد استفاده از 4 و 8 سیسی ph و بازماندگی اندازهگیری شد و تنش شوری وعصاره سیر باعث بهبود شاخصهای رشد در میگوهای تغذیه شده نسبت به تیمار کنترل گردید. شروعتیمار 2 با تیمار شاهد و کنترل و تیمار 3 و 4 با تیمارهای کنترل، 1 و 2 ppt تلفات در شوری 70 و 803 و 4 با کنترل اختلاف معنیدار ، تیمارهای 2 ppt و در شوری 90 (p < 0/ اختلاف معنیداری دارد ( 059 و 10 اختلاف معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد ولی در ph در ph در تنش .(p < 0/ نشان دادند ( 05نتایج .(p < 0/ 10/5 تیمار 2 با کنترل و تیمار 3 و 4 با کنترل و 1 اختلاف معنیداری نشان دادند ( 05 ph4 عصاره سیر به دلیل صرفه اقتصادی میتواند در cc این مطالعه نشان میدهد استفاده از جیره حاویساخت جیرههای غذایی برای پست لارو میگو وانامی در نظر گرفته شود.
کلیدواژه تنش شوری ,تنش Ph ,عصاره سیر ,میگوی وانامی ,شاخص رشد ,Garlic Extracts ,Ph Challenge ,Salinity Challenge ,White Leg Shrimp ,Growth Index
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, بخش تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved