>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه مقایسهای تنوع ژنتیکی در میگوی Litopenaeus Vannamei با استفاده از جایگشتهای Ssr مطالعه موردی: بوشهر و گمیشان) )  
   
نویسنده رضایی سیوان ,فرحمند حمید ,نعمتاللهی محمدعلی ,پنجوینی فراز
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:47 -64
چکیده    1با توجه به نبود اطلاعات دودمانی و نسبی مشخص از مولدین وارداتی میگوی وانامیدر کشور، همچنین نگرانی از کاهش سطح تنوع ژنتیکی و تجمع ،(litopenaeus vannamei)درونآمیزی و به منظور مقایسه شاخصهای تنوع ژنتیکی و آنالیز تمایز ژنتیکی، مجموع 30 نمونه از،tudglv5- تکثیر بوشهر و گمیشان در استانهای بوشهر و گلستان با سه جایگشت ریزماهوارهای 7.3315 درصد / ردیابی شدند. در این مطالعه کاهش 54 ،tudglv1- و 3.224 tudglv7-9.1713 درصد درون آمیزی و کاهش 30 درصد تعداد آللها، در / هتروزیگوتی مشاهده شده، افزایش 99تنوع ،(shua) جمعیت گمیشان نسبت به بوشهر، مشاهده شد. نتایج آنالیز جفتی جمعیتی شاخص شانون،tudglv1- و 3.224 tudglv7- این دو جمعیت را در دو جایگشت 9.17 (p < 0/ معنیدار ( 001نشان داد. تعداد 16 و هفت نوع آلل اختصاصی به ترتیب در جمعیتهای بوشهر و گمیشان وجودو ؛(p < 0/01) tudglv1- و 3.224 tudglv5- داشت. جمعیت بوشهر در جایگشتهای 7.33(hwe) از تعادل هاردی- واینبرگ ؛(p < 0/001) tudglv7- جمعیت گمیشان در جایگشت 9.170) و / در دو جمعیت بوشهر ( 321 (fis) انحراف داشتند. میانگین بالایی از ضریب درون آمیزی اندهنده ،phipt 0 برای / 0 و مقدار 086 / جفتی جمعیتی 057 fst . 0) بدست آمد / گمیشان ( 386تمایز ژنتیکی متوسط، اما قابل توجه در این دو جمعیت میباشد. کمتر بودن تعداد آللهای اختصاصیدر جمعیت گمیشان و در نتیجه تنوع ژنوتیپی پایینتر این جمعیت نسبت به جمعیت بوشهر، موید فاصلهژنوتیپی و تمایز قابل توجه این دو جمعیت است. شاخصهای اصلی کاهش یافته تنوع ژنتیکی و مقادیرfis بدست آمده، ضرورت دورگهگیری در میان هچریها را بویژه در جمعیت گمیشان برجسته میسازد.
کلیدواژه تنوع ژنتیکی ,Litopenaeus Vannamei ,جایگشت ,بوشهر ,گمیشان ,Genetic Diversity ,Litopenaeus Vannamei ,Locus ,Boshehr ,Gomishan
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved