>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر گرسنگی و رشد جبرانی روی رشد و ترکیب لاشه بچه ماهی کلمه خزری (Rutilus Rutilus Caspicus)  
   
نویسنده طاهری حدیثه ,علی اصغری مهرداد
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1391 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:81 -92
چکیده    دوره های محرومیت غذایی طی مراحل اولیه تغذیه و رشد و نمو ماهی می تواند روی شاخص هایرشد و بازماندگی ماهی تاثیر بگذارد. به منظور تحقیق روی اثرات گرسنگی و رشد جبرانی در بچهمطالعه ای به مدت 2 ماه روی بچه ماهیان با وزن (rutilus rutilus caspicus) ماهی کلمه خزری4 سانتیمتر انجام گرفت. بچه ماهیان در پنج گروه /82±0/ 1گرم و طول اولیه 03 /115±0/ اولیه 03824 ساعت، 48 ، مورد آزمایش قرار گرفتند که هر گروه دارای سه تکرار بود. ماهی ها در فواصل 0ساعت، 72 ساعت و 96 ساعت به طور متناوب متحمل دوره های گرسنگی و سیری شدند. نتایج نشانو فقط بین تیمار (p < 0/ داد که تیمارها اختلاف معنی داری از لحاظ طول و وزن نهایی بدن داشتند ( 05حداکثر طول و وزن نهایی .(p > 0/ 1 و 2 اختلاف معنی داری در طول و وزن نهایی وجود نداشت ( 053 گرم مشاهده شد و با /085±0/ 6 سانتیمتر و 033 /25±0/ در گروه کنترل به ترتیب به میزان 04افزایش دوره گرسنگی، وزن نهایی بدن کاهش یافت. درصد افزایش وزن لاشه، ضریب چاقی، نرخگروه کنترل دارای .(p < 0/ رشد روزانه و نرخ رشد ویژه نیز اختلاف معنی داری نشان دادند ( 05بیشترین درصد افزایش وزن، نرخ رشد روزانه و نرخ رشد ویژه و کمترین ضریب چاقی بود. در ایننتایج تحقیق نشان .(p > 0/ تحقیق اختلاف معنی داری در بازماندگی و ترکیب لاشه مشاهده نشد ( می دهد که با افزایش دوره گرسنگی، توان مکانیزم رشد جبرانی در بچه ماهی کلمه خزری کاهشمی یابد که این امر می تواند در کاهش وزن موثر باشد.
کلیدواژه گرسنگی ,رشد جبرانی ,ترکیب لاشه ,کلمه خزری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, ایران
پست الکترونیکی hadiseh-taheri@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved