>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سربزرگ (Trichiurus Lepturus) درشمال خلیج فارس، استان هرمزگان  
   
نویسنده رییسی هادی ,حسینی سیدعباس ,پیغمبری سیدیوسف
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1391 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:27 -40
چکیده    با توجه به اطلاعات اندک در مورد صید ضمنی به دست آمده از تورهای ترال ماهی یالاسبی، اینمطالعه با هدف تعیین میزان و ترکیب گونه ای صید ضمنی به دست آمده در صیدگاههای ماهی یالاسبیدر سال 1389 طی فصل پاییز در استان هرمزگان صورت پذیرفت. در صیدگاه های استان هرمزگان 45گونه آبزی متعلق به 31 خانواده شناسایی شد، که به تفکیک شامل 37 گونه ماهی استخوانی متعلق به24 خانواده، 9 گونه ماهی غضروفی متعلق به 5 خانواده و 2 گونه بی مهره از 2 خانواده بودند. از9/ 587 تن) ماهیان غضروفی 91 / 652/9 تن صید ضمنی برآورد شده، ماهیان استخوانی 90 درصد ( 60 تن) از کل صید را به خود اختصاص دادند. / 0 درصد ( 65 / 64 تن) و نرم تنان با کمتر از 1 / درصد ( 717 درصد، گونه های آبزی / 67 درصد، گونه های تجاری 81 / هم چنین فراوانی نسبی گونه هدف 753 درصد بود. نتایج به دست آمده از این / 10 درصد و گونه های درشت دورریز 84 / کوچک دورریز 58پژوهش نشان دهنده فشار بالای حاصل از تولید صید ضمنی توسط ترال یال اسبی در صیدگاه هایماهی یال اسبی در استان هرمزگان می باشد.
کلیدواژه ترال ,خلیج فارس ,صید ضمنی ,هرمزگان ,یال اسبی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved