>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات سطوح مختلف مکمل اسیدهای آلی بر کارایی رشد، ترکیبات لاشه و شاخص های خونی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss)  
   
نویسنده سلیمانی‌ایرایی محسن ,سجادی میرمسعود ,کرامت امیرکلایی عبدالصمد ,فرحی امین ,کریم زاده صادق
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:1 -14
چکیده    به‌منظور تعیین مقدار مناسب و بررسی اثر اسیدهای آلی روی کارایی رشد، بقا، ترکیبات لاشه و برخی شاخص های خونی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (با وزن اولیه 05/0±45/3 گرم)، آزمایشی به‌مدت 12 هفته با به‌کارگیری چهار جیره شامل جیره تجاری (گروه شاهد)، جیره تجاری به همراه یک دهم درصد ترکیب اسید آلی (تیمار 1)، جیره تجاری به همراه دو‌ دهم درصد ترکیب اسید آلی (تیمار 2) و جیره تجاری به همراه سه دهم درصد ترکیب اسید آلی (تیمار 3) صورت پذیرفت. آزمایش در قالب طرح به‌طور کامل تصادفی انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بسته های نرم‌افزاری excel و spss صورت پذیرفت. در نهایت اختلاف معنی داری در وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، کارایی پروتیین و میزان غذای مصرفی بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد (05/0 < p). اختلاف معنی داری بین درصد بقا در تیمار 1 و گروه شاهد مشاهده شد (05/0p < ) در صورتی‌که، میان این دو گروه و تیمارهای 2 و 3 اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0 < p). از نظر ترکیبات لاشه اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0 < p). میزان گلبول سفید در تیمار 1 به‌طور معنی داری بالاتر از سایر گروه ها بود (05/0 > p) ولی، اختلاف معنی داری در میزان گلبول قرمز و هموگلوبین بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد (05/0 < p). بالاترین میزان هماتوکریت در تیمار 1 ملاحظه شد که اختلاف معنی داری (05/0 > p) را با گروه شاهد نشان داد با این حال، اختلاف معنی داری بین این دو گروه و تیمار 2 و 3 مشاهده نشد (05/0 < p). در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش افزودن ترکیب اسیدهای آلی به‌میزان یک درصد به جیره غذایی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان توصیه می گردد.واژه‌های کلیدی: اسیدهای آلی، قزل آلای رنگین کمان، کارایی رشد، شاخص های خونی
کلیدواژه اسیدهای آلی ,قزل آلای رنگین کمان ,کارایی رشد ,شاخص های خونی
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved