>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره برداری و پرورش آبزیان   
سال:1391 - دوره:1 - شماره:3


  tick  اثر برخی یون‌ها روی فعالیت اسپرم و کارآیی تکثیر مصنوعی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:45-64

  tick  اثرات سطوح مختلف مکمل اسیدهای آلی بر کارایی رشد، ترکیبات لاشه و شاخص های خونی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:1-14

  tick  بررسی اثرات تغذیه با جیره های حاوی مقادیر مختلف پروتیین و انرژی بر شاخص‌های رشد فیل ماهیان (Huso Huso) جوان - صفحه:103-116

  tick  بررسی مقایسه‌ای پارامترهای خونی مولدین وحشی تاسماهی ایرانی (Persicus Acipenser) - صفحه:29-44

  tick  به‌کارگیری باسیلوس‌های چندگانه در تغذیه لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) از طریق غنی‌سازی با ناپلی‌آرتمیا پارتنوژنتیکا (Artemia Parthenogenetica) - صفحه:85-102

  tick  تاثیر هورمون گنادوتروپین انسانی (Hcg) و عصاره هیپوفیز کپور بر سطوح هورمون‌های جنسی، شاخص‌های استرس و کیفیت اسپرماتوزوآ در مولدین نر ماهی سوف سفید Sander Lucioperca - صفحه:65-84

  tick  پاسخ‌های رفتاری و آسیب‌شناختی ریختی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys Molitrix) تحت سمیت حاد مس و روی - صفحه:15-27
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved