>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط شاخص‌های استرس با زمان و مرحله بی‌هوشی در کپور معمولی Cyprinus Carpio (Linnaeus) در غلظت‌های مختلف محلول میخک  
   
نویسنده حسینی سیدمرتضی ,حسینی سیدعباس
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:57 -67
چکیده    برای بررسی اثر غلظت ماده بی‌هوش‌کننده، زمان بی‌هوشی و مرحله بی‌هوشی، آزمایش روی ماهی کپور معمولی انجام شد. ماهیان در معرض دوزهای 7/0، 1، 2، 3، 4 و 5 گرم بر لیتر محلول میخک قرار گرفتند و مدت زمان رسیدن به مرحله 3 و 5 بی‌هوشی ثبت گردید. بلافاصله پس از رسیدن به این مراحل از ماهیان خون‌گیری و جهت سنجش شاخص های استرس (کورتیزول و گلوکز) استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله 3 بی‌هوشی، کورتیزول تنها با زمان ارتباط داشت (ضریب هم‌بستگی =‌63/0؛ 0001/0p < ) ولی گلوکز با زمان یا غلظت ارتباط نداشت. ولی در مرحله 5 بی‌هوشی، هم کورتیزول و هم گلوکز ارتباط معنی‌داری با زمان و غلظت داشتند و اثر زمان بیش‌تر از غلظت بود. از مدل‌های به دست آمده می توان برای پیش بینی استرس ناشی از بیهوشی با دوزهای مختلف محلول میخک در زمان های گوناگون، استفاده نمود. نتایج نشان داد که قضاوت روی رفتار ماهی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بیهوشی و شروع خون‌گیری باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود که ماهیان در زمان یکسان خون‌گیری شوند تا داده‌های به‌دست آمده متاثر از روش نمونه‌برداری نباشند. هم‌چنین برای کاهش استرس ناشی از بی‌هوشی بهتر است که زمان بی‌هوشی کوتاه (زیر 1 دقیقه) باشد.واژه‌های کلیدی: میخک، بی‌هوشی، شاخص‌های استرس، کپور معمولی
کلیدواژه میخک ,بی هوشی ,شاخص‌های استرس ,کپور معمولی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved