>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از ابعاد و وزن اتولیت برای تخمین سریع و کم هزینه سن ماهی شوریده معمولی (Otolithes Ruber)  
   
نویسنده امینی چرمهینی محمد ,رضایی محمدهادی ,نیکو سارا
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:1 -12
چکیده    توسط otolithes ruber (bloch & schneider, در این پژوهش 82 عدد ماهی شوریده معمولی ( 1801ترال و گرگور از منطقه بندر گناوه در استان بوشهر صید و به منظور تعیین ارتباط بین سن ماهی با ابعاد و وزناتولیت بررسی شدند. سن ماهی ها با استفاده از فلس و اتولیت تعیین شد. از ضریب هم بستگی پیرسون برایو (r=0/ تعیین ارتباط سن با طول، عرض، ارتفاع و وزن اتولیت استفاده شد. بین همه عوامل، طول اتولیت ( 9300) بیش ترین هم بستگی را با سن داشتند. سپس مدل های رگرسیون مختلف برای پیش بینی متغیر / وزن آن ( 926وابسته (سن) براساس متغیر(های) مستقل (وزن و ابعاد اتولیت) آزمایش شد. در نهایت رگرسیون خطی ساده+ 0/191 × ( 0 - (طول اتولیت / 0/343 = سن} و رگرسیون خطی چندگانه { 687 ×( -1/793 (طول اتولیت }2/185 = سن} از نظر آماری مناسب تشخیص داده شد. به منظور اعتبارسنجی روابط رگرسیونی، × ( (وزن اتولیتاین رابطهها برای 60 درصد ( 50 عدد) از نمونه ها دوباره محاسبه شد، و با استفاده از آن ها سن 32 نمونهباقی مانده تخمین زده شد. بین سن تخمین زده شده توسط رابطه های رگرسیون ساده و چندگانه و سن مشاهدهاما رابطه رگرسیون چندگانه تخمین دقیق تری از سن ارایه ،(p < 0/ شده تفاوت معنی داری وجود نداشت ( 05نمود. در مجموع، با توجه به مشکل و پرهزینه بودن تخمین سن توسط حلقههای سالیانه فلس و اتولیت، وبه دلیل سختی اندازهگیری وزن اتولیت و نیاز به ترازوی دقیق، رابطه رگرسیون خطی ساده یعنی استفاده از طولاتولیت برای تخمین سن سریع و کم هزینه این گونه توصیه می شود.واژه های کلیدی: وزن اتولیت، ابعاد اتولیت، تخمین سن، ماهی شوریده معمولی، خلیج فارس
کلیدواژه وزن اتولیت ,ابعاد اتولیت ,تخمین سن ,ماهی شوریده معمولی ,خلیج‌فارس
آدرس مربی گروه شیلات، مجتمع آموزش عالی بهاران, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved