>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره برداری و پرورش آبزیان   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:1


  tick  اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون (Acipenser Stellatus)، بر ترکیبات لاشه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون - صفحه:41-53

  tick  اثرات دوره های تغذیه و گرسنگی بر رشد جبرانی، کارآیی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب شور - صفحه:147-161

  tick  ارزیابی وضعیت ذخایر کفال پوزه باریک(Liza Saliens) با استفاده از شاخص‌های صید بی رویه در سواحل جنوبی دریای خزر در سال‌های 1390-1370 - صفحه:55-68

  tick  بررسی سودآوری و عملکرد شرکت های تعاونی‌ صید پره استان گلستان در سال 1389-1388 - صفحه:27-40

  tick  بررسی پاره‌ای از خصوصیات زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر - صفحه:97-110

  tick  تاثیر استرس ناشی از صید الکتریکی روی پارامترهای خون‌شناسی ماهی کپور وحشی (Cyprinus Carpio) - صفحه:85-95

  tick  تاثیر ترکیبی نمک‏سود سبک‎‏ و هیدروکلوییدهای مختلف به‌عنوان آردزنی بر کیفیت فیله ناگت ماهی قزل‏آلا - صفحه:13-26

  tick  تاثیر پارامترهای محیطی بر تراکم، بیوماس و تنوع ماکروبنتوزهای سواحل استان بوشهر - صفحه:1-11

  tick  تفکیک کپور ماهیان پرورشی با استفاده از آنالیز مولفه‌های اصلی - صفحه:69-84

  tick  مطالعه رفتار غذایی ماهی سفید دریای خزر ) (Rutilus Frisii Kutum نسبت به مواد چشایی محرک - صفحه:111-125

  tick  مقایسه تاثیر Lhrh-A2و پیموزاید هر یک به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر روی تخم‌ریزی و شاخص‌های کیفیت تکثیر مولدین ماده ماهی سفید Rutilus Frisii Kutum - صفحه:127-146
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved