>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه روند تغییرات فصلی شاخص‌های خونی تاس‌ماهی سیبری (Acipenser Baerii) در محیط محصور  
   
نویسنده یزدانی‌ساداتی محمدعلی ,هوشیار یلدا ,بانی علی ,کاظمی رضوان‌اله ,حلاجیان علی ,پوردهقانی محمد
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:17 -32
چکیده    شاخص‌های خونی تاس‌ماهی سیبری acipenser baerii در هر دو جنس نر و ماده در مراحل مختلف رسیدگی جنسی (مراحل ii، iii و iv) مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد گلبول‌های قرمز (rbc)، تعداد گلبول‌های سفید (wbc)، درصد هماتوکریت (hct)، غلظت هموگلوبین (hb)، حجم متوسط گلبول قرمز (mcv)، مقدار وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز (mch) و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (hchc) در فصل‌های مختلف (از تابستان 1388 تا بهار 1389) اندازه‌گیری شدند. rbc و hct در فصل‌های مختلف دارای اختلاف معنی‌دار آماری در هر 3 مرحله رسیدگی جنسی بودند (05/0p < ). wbc در دو مرحله رسیدگی جنسی ii و iii دارای نوسان فصلی بود (05/0p < ). mcv اختلاف معنی‌داری را طی فصل‌های مختلف و در هر 3 مرحله رسیدگی جنسی نشان داد (05/0p < ). بیش‌ترین مقدار mcv (45/23±86/676 فمتولیتر) در فصل زمستان بود. اما mchc طی فصل‌های مختلف نوسانی نداشت (05/0p > ). کم‌ترین مقدار hb (98/0±95/4 گرم بر دسی‌لیتر) در مرحله ii رسیدگی جنسی در فصل بهار رخ داد. نتایج این مطالعه نشان داد که جنسیت تاثیری روی فاکتورهای خونی نداشت اما شاخص‌های خونی در فصل‌های مختلف دارای نوسان بوده، می‌تواند به‌عنوان شاخص‌های سلامت در این ماهیان مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه تاس‌ماهی سیبری Sibrian Stugeon ,فصل‌ها ,خون‌شناسی ,مراحل رسیدگی جنسی ,Siberian Sturgeon ,Season ,Hematology ,Maturation Stages
آدرس استادیار و عضو هیات علمی وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، رشت, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, مربی پژوهشی و عضو هیات علمی وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، رشت, ایران, محقق و کارشناس‌ارشد موسسه تحقیقات بین‌المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، رشت, ایران, محقق و کارشناس‌ارشد موسسه تحقیقات بین‌المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، رشت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved