>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ساختار جمعیتی ماهی سیاه‌کولی خزریVimba Persa در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌سنجی تراس و شمارشی  
   
نویسنده عباسی کیوان ,اکبرزاده آرش ,سرپناه علینقی
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:33 -48
چکیده    در این مطالعه ساختار جمعیتی 124 نمونه ماهی سیاه‌کولی خزری (vimba persa) در سواحل تالش، انزلی، کیاشهر، لنگرود، چالوس و رودخانه تنکابن در دریای خزر با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌سنجی و شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. 24 شاخص ریخت‌سنجی شامل 20 فاصله سیستم تراس، قطر چشم، فاصله بین دو چشم، طول پوزه، طول گونه و نیز 10 شاخص شمارشی در هر ماهی اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که 18 ویژگی ریخت‌سنجی اصلاح شده و 5 ویژگی شمارشی در بین نمونه‌ها در سطوح مختلف دارای تفاوت معنی‌دار بود (05/0p < ) که نشان‌دهنده وجود تنوع بالای فنوتیپی در ماهیان سیاه‌کولی مناطق مورد مطالعه می‌باشد. تحلیل تابع متمایزکننده برای ویژگی‌های ریخت‌سنجی اصلاح شده و شمارشی به‌طور میانگین به‌ترتیب 6/76 و 8/50 درصد از افراد را به‌طور صحیح در جمعیت اصلی خود جای داد. نمودار به‌دست آمده از توابع متمایزکننده 1 و 2 برای ویژگی‌های ریخت‌سنجی نشان داد که نمونه‌های سیاه‌کولی ساحل انزلی به‌طور کامل از سایر مناطق جدا شده، در حالی‌که نمونه‌های ساحل لنگرود بسیار نزدیک به نمونه‌های غرب مازندران (ساحل چالوس و رودخانه تنکابن) بوده و نمونه‌های سیاه‌کولی غرب مازندران هیچ‌گونه تمایزی از هم نداشتند. این در حالی بود که هم‌پوشانی بین نمونه‌ها در مورد ویژگی‌های شمارشی تقریباً زیاد بوده که نشان‌دهنده کارآیی کم‌تر ویژگی‌های شمارشی نسبت به ویژگی‌های ریخت‌سنجی در جدا کردن جمعیت‌ها می‌باشد.
کلیدواژه سیاه‌کولی خزری ,دریای خزر ,ویژگی‌های ریخت‌سنجی و شمارشی ,Caspian Vimba ,Caspian Sea ,Morphometric And Meristic Characters
آدرس مربی پژوهشی گروه اکولوژی، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، بندرانزلی, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved