>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات سیستم پرورش آکواپونیک بر افزایش رشد و بقای میگوی جوان آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii) و لارو ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)  
   
نویسنده علی‌پور نفیسه ,آوخ‌کیسمی مهران ,عسکری‌ساری ابوالفضل
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:99 -110
چکیده    آکواپونیک از پرورش آبزیان در کنار پرورش گیاهان در یک سیستم گردشی آب تشکیل شده است. در این پژوهش امکان پرورش توام میگو، ماهی و گیاهان دارویی در سیستم آکوآپونیک بررسی گردید. این بررسی در سه تیمار و سه تکرار شامل فقط میگوی آب شیرین (macrobrachium rosenbergii) و ماهی کپور معمولی (cyprinus carpio) به‌عنوان شاهد (تیمار اول و دوم) و میگوی آب شیرین، کپور معمولی، آلوورا (aloe vera) و رازیانه (foeniculum vulgare) به‌عنوان تیمار سوم در آزمایشگاه مرکز آموزش جهاد کشاورزی خلیج فارس - بوشهر در تیرماه 1390 به‌مدت 40 روز به اجرا گذاشته شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در متغیرهای رشد به‌ترتیب شامل وزن نهایی بدن، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، درصد بقا و بعضی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مثل ph، آمونیاک و نیتریت بین تیمارها وجود دارد (05/0p < ). همچنین در پایان دوره 40 روزه پرورش، ترکیبات بیوشیمیایی و بعضی متغیرهای فیزیکوشیمیایی مانند دمای آب و اکسیژن تیمارها تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0p > ). بنابراین نتایج این پژوهش موید آن است که تولید گیاهان دارویی آلوورا و رازیانه در کنار آبزیان تاثیر به‌سزایی در افزایش تولید آبزیان دارد.
کلیدواژه کشت توام ,کپورمعمولی ,میگوی آب شیرین ,آکواپونیک ,گیاهان دارویی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران, استادیار مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خلیج فارس- بوشهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved