>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی برخی اثرات آنتی اکسیدانی روغن هسته‌ انار (Punica Granatum) بر روند اکسیداسیونی روغن ماهی حاصل از کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia)  
   
نویسنده ریوفی‌راد مریم ,رضایی مسعود ,شویک‌لو امیررضا
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:49 -62
چکیده    در ‌این پـژوهش میـزان فعـالیت آنتـی‌اکسیدانـی روغـن هستـه انـار بـر روغـن ماهـی کیلـکـای معمـولی (clupeonella cultriventris caspia) بـررسی شد. برای طراحی تیمارها از نرم‌افزار version 6® design-expert و مدل d-optimal mixture design استفاده شد. اثر روغن هسته انار در غلظت‌های 00/0، 07/0، 15/0، 22/0 و 30/0 درصد در به تاخیر انداختن فرآیند اکسایش در روغن ماهی خام تعیین شد. با اندازه‌گیری شاخص‌های پراکسید، تیوباربیتوریک اسید، اسید چرب آزاد و دی‌ان کنژوگه در یک هفته دوره نگهداری روغن ماهی کیلکا در دمای 45 درجه سانتی‌گراد مشخص گردید که با افزایش غلظت روغن هسته انار از 07/0 به 22/0 درصد میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی افزایش یافت و غلظت 22/0 درصد بالاترین درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی را در روغن ماهی کیلکا از خود نشان داد. بر‌این اساس می‌توان نتیجه گرفت که روغن هسته انار به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی توانایی پایدارسازی و حفظ کیفیت روغن ماهی را دارا است و می‌تواند به‌عنوان جایگزین آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی جهت پایداری روغن ماهی در صنعت فرآوری آبزیان مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه روغن ماهی ,کیلکای معمولی ,روغن هسته انار ,اکسایش ,آنتی‌اکسیدان
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved