>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات تزریق گرلین بر فاکتور‌های فیزیولوژیکی بچه ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser Persicus)  
   
نویسنده کلنگی میاندره حامد ,فرحمند حمید ,عقیلی‌نژاد مصطفی ,هدایتی علی‌اکبر ,عظیمی عظیم ,جافر‌نوده علی
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:1 -10
چکیده    گرلین یکی از فاکتور‌های کلیدی در سیستم کنترل هورمون رشد است و سبب افزایش رهاسازی هورمون رشد می‌گردد. به‌همین منظور اثرات تزریق گرلین سنتتیک بر سطوح هورمون رشد، پرولاکتین، انسولین، گلوکز و tsh در بچه تاس ماهی ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. بچه تاس ماهیان ایرانی (30 ± 320 گرم) یک مرحله مورد تزریق گرلین در سه دوز 1/0، 1 و 10 (نانوگرم بر گرم وزن بدن) قرار گرفتند. خون‌گیری از ماهی‌ها در زمان‌های 0، 2، 4، 8، 24، 48 و 72 ساعت پس از تزریق انجام شد. سطوح هورمون رشد، پرولاکتین، انسولین، گلوکز و tshپلاسمای خون با استفاده از کیت اندازه‌گیری شدند. سطوح هورمون رشد به‌طور معنی‌داری 2، 4 و 8 ساعت پس از تزریق گرلین در پلاسما افزایش نشان داد (05/0 < p). تزریق گرلین تاثیر معنی‌داری بر روی سطوح پرولاکتین، نسولین و گلوکز پلاسما نداشت (05/0 < p). نتایج برای اولین بار در تاس ماهیان گزارش گردید و بیانگر این موضوع می‌باشد که گیرنده‌های مربوط به گرلین در ماهیان خاویاری وجود دارد و نقش گرلین که به‌عنوان عامل کلیدی در رهاسازی هورمون رشد است در ماهیان خاویاری نیز به اثبات می‌رسد.
کلیدواژه گرلین ,تاس ماهی ایرانی (Acipenser Persicus) ,فیزیولوژی ,هورمون رشد
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved