>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرپذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی آمورچه (Pseudorasbora Parva) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی  
   
نویسنده خسروی کتولی خیرالله ,ایگدری سهیل ,نوفرستی هاشم
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:61 -71
چکیده    این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرپذیری و الگوهای شکل بدن جمعیت‌های مختلف ماهی آمورچه در سه منطقه اوانس (علی‌آباد کتول)، دریاچه مصنوعی گنبد و سد طرقبه (مشهد) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی لندمارک پایه به اجرا درآمد. در مجموع تعداد 260 نمونه از مناطق مورد مطالعه برداشت شد و سپس از سمت چپ سطح جانبی نمونه‌ها با استفاده از دوربین دیجیتال عکس‌برداری گردید. بر روی تصاویر دو بعدی حاصل، تعداد 16 نقطه لندمارک تعیین و با استفاده از نرم‌‌‌افزار tpsdig2 قرار داده شد. داده‌های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با استفاده از آنالیز‌های چندمتغیره تجزیه به مولفه‌های اصلی (pca)، تجزیه همبستگی کانونی (cva) و آنالیز واریانس چند متغیره (manova) مورد تحلیل قرار گرفتند و سپس الگوهای تغییر شکل هر جمعیت نسبت به شکل اجماع (میانگین همه جمعیت‌ها) در شبکه تغییر شکل مصور‌سازی گردید. تفاوت معنی‌داری بین شکل بدن جمعیت‌های مورد مطالعه ماهی آمورچه در هر سه منطقه با استفاده از آنالیز cva/manova پیدا شد (0001/0 > p). تغییرات اندازه قسمت‌های مختلف بدن در این سه جمعیت نشان دهنده جدایی ریختی وابسته به زیستگاه و تغییر‌پذیری ریختی شکل بدن جمعیت‌های مورد مطالعه است یا به‌عبارت دیگر تمایز ریختی ماهی آمورچه تحت تاثیر شرایط محل زیست بود. نتایج این مطالعه نشان داد با وجود قدمت کم حضور این ماهی در آب‌های داخلی ایران، این ماهی توانسته با شرایط مختلف محیطی در مناطق مختلف خود را وفق دهد که نشان از قابلیت بالای سازگاری این ماهی در مناطقی با شرایط متفاوت محیطی دارد.
کلیدواژه آمورچه ,خصوصیّات ریخت‌سنجی ,تغییرپذیری ریختی ,علی‌آباد کتول ,گنبد ,مشهد ,False Rasbora ,Morphometrics ,Phenotypic Plasticity ,Aliabad ,Gonbad ,Mashhad
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved