>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه کارایی جیره غذایی مکمل سازی شده با عصاره مخمر Saccharomyces Cerevisiae در افزایش رشد، بقا و مقاومت ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)در برابر عوامل استرس زا  
   
نویسنده جعفریان حجت ا... ,سهندی جواد ,جعفریان سمیرا
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:129 -141
چکیده    در این مطالعه تاثیر عصاره مخمر saccharomyces cerevisiae(تحت عنوان تجاری amax) در سه غلظت 5/2، 4 و 5/5 درصد در جیره غذایی لارو کپور معمولی مورد استفاده و ارزیابی قرار ‌گرفت. به‌همین منظور تعداد 470 کپور معمولی با متوسط وزن اولیه 08/216±74/478 میلی گرم از کارگاه تکثیر ماهیان گرمابی شهید چمران (استان گلستان - ایران) تهیه و در چهار تیمار همراه با سه تکرار تقسیم بندی شدند. لاروها پس از تطبیق با شرایط محیطی طی 30 روز مطالعه روزانه 3 بار (8، 14 و 19) به‌میزان سیری تغذیه شدند. نتایج به‌دست آمده از زیست سنجی لاروها نشان داد که تیمار 1t (5/2 درصد) و 2t (4 درصد) بیشترین رشد را نسبت به تیمار t3 دارا بودند (05/0p < ). نتایج حاصل از اندازه‌گیری وزن بیانگر رشد معنی دار در تیمارهای t1(353/1) و 2t (354/1) بود که دارای اختلاف معنی داری با تیمار شاهد بودند (05/0p < ). همچنین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای تغذیه شده با 5/2 و 4 درصد عصاره مخمر نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی-داری را نشان داد. در تنش بازی و اسیدی تیمار 1t بیشترین زمان زنده مانی را نسبت به سایر تیمارها نشان داد در حالی‌که در تنش آمونیاک تیمارهای 2t و 3t بیشترین زمان زنده مانی را از خود نشان دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد استفاده از عصاره مخمر سبب بهبود پارامترهای رشد و همچنین افزایش مقاومت ماهیان کپور معمولی در برابر عوامل استرس زا گردید.
کلیدواژه مخمر ,لارو کپور ,زیست‌سنجی ,زنده مانی ,پارامترهای رشد ,Yeast ,Carp Larvae ,Biometry ,Survival ,Growth Parameter
آدرس دانشگاه گنبد کاووس, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved