>
Fa   |   Ar   |   En
   مدت زمان قطع غذادهی قبل از صید بر خصوصیّات کیفی گوشت ماهی قزل‌آلا رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss)هنگام نگه‌داری در یخچال (Oc4)  
   
نویسنده عالی ندا ,هرسیج محمد ,جعفریان حجت‌الله
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:143 -158
چکیده    خصوصیات کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (oncorhynchus mykiss) قطع غذادهی شده طی 12 روز نگه‌داری در یخچال (دما 4 درجه سانتی‌گراد) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان طی زمان‌های 0، 12، 24 و 48 ساعت قبل از صید، قطع غذادهی شدند. پس از انجام تیمار، نمونه‌‌های هر تیمار به‌صورت جداگانه در یخچال نگه‌داری شد و طی دوره نگه‌داری آزمایش میکروبی (بار باکتریایی کل)، آزمایش‌های شیمیایی (اندازه‌گیری تیوباربیتوریک اسید، مجموع بازهای نیتروژنی فرار و ph) و ارزیابی حسی (با فواصل زمانی سه روزه) بر روی نمونه‌ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقادیرph ، tba،tvb–n و بار باکتریایی کل طی دوره نگه‌داری به‌طور معنی‌داری (05/0p < ) افزایش یافت. با افزایش ساعت‌های مختلف قطع غذادهی مقادیر tba، tvb-n، بار باکتریایی کل و ph در مقایسه با گروه شاهد، کاهش یافت. مقادیر ارزیابی حسی نمونه‌ها نیز نشان دهنده کیفیت عالی تا خوب تا روز ششم برای تمام تیمارها بود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان مدت ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان را طی دوره نگه‌داری تا 6 روز، برای تمام تیمارها که قبل از صید قطع غذا شدند تعیین کرد.
کلیدواژه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ,کیفیت گوشت ,قطع غذادهی ,نگه‌داری در یخچال ,Rainbow Trout ,Flesh Quality ,Starvation ,Refrigerator Storage
آدرس دانشگاه گنبد کاووس, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved