>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سطوح مختلف پودر پوست پرتقال (Citrus Sinensis) در جیره بر عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)  
   
نویسنده الله بیگی چم جنگلی جواد ,حاجی مرادلو عبدالمجید ,پاک نژاد حامد
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:21 -28
چکیده    گزارش‌های زیادی درباره‌ی اثر گیاهان داروئی به‌عنوان محرک رشد و تغذیه در گونه‌های مختلف آبزیان ثبت شده است، با توجه به توسعه سیستم‌های متراکم پرورشی آبزیان و ضرورت استفاده از گیاهان داروئی به‌عنوان محرک رشد مطالعه حاضر انجام گردید. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر جیره‌های غذایی حاوی سطوح مختلف پوست پرتقال (citrus sinensis) بر شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی (cypinus carpio) بود. بدین منظور240قطعه بچه ماهی با میانگین وزن (50.20±13.0گرم) در12تانک فایبر گلاس150لیتری توزیع شد و با جیره‌های غذایی حاوی سطوح 0، 1، 3 و 5 گرم در کیلوگرم پودر پوست پرتقال اضافه‌شده به غذای تجاری در 3 تکرار به مدت 56 روز غذادهی شدند. تغذیه ماهیان در دوره آزمایش 2 بار در روز و به میزان 3 % وزن زنده صورت گرفت.در انتهای دوره عملکرد رشد اندازه‌گیری شد . مقایسه میانگین‌ها در بین تیمار‌های پرورشی نشان میدهد که با افزایش پوست پرتقال در جیره غذایی تا 5 گرم در کیلوگرم سبب بهبود تمام فاکتورهای مربوط به رشد گردید اما هیچ گونه اختلاف معناداری بین تیمارهای آزمایشی در تمام شاخص‌های رشد شامل وزن اولیه، وزن نهایی، طول اولیه، طول نهایی، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه، درصد افزایش وزن بدن، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد (p<0/05)، این مسئله ممکن است ناشی از عدم استفاده از دوزهای مناسب و یا دوره کم غذادهی با جیره اصلاحی بوده باشد. بر اساس نتایج بررسی حاضر هیچ گونه تفاوت معناداری در تمام فاکتورهای مربوط به رشد ماهی با غذای حاوی پوست پرتقال نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد.
کلیدواژه پوست پرتقال، محرک رشد، بچه ماهی کپور معمولی، شاخص‌های رشد
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران
 
   Effect of dietary orange peel (Citrus sinensis) powder addition on growth performance in common carp (Cyprinus carpio)  
   
Authors Haji Moradlou Abdol majid ,Paknejzhad Hamed ,Allah Beygi Javad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved