>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر موقعیت استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus Mykiss بر خصوصیات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و آنتی اکسیداتیو سرم ماهی  
   
نویسنده قیصری حمیدرضا ,اسکندری روزبهانی نرگس ,نصری عاطفه ,نظیفی سعید ,رجبی اصلانی جواد
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:53 -62
چکیده    هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر موقعیت استخرهای پرورش ماهی بر سلامت ماهیان پرورشی با توجه به فاکتورهای خونی آن ها بود. لذا استخرهای سه منطقه انتخاب شد که از نظر موقعیت جغرافیایی و فاصله از زمین های کشاورزی متفاوت بودند. منطقه یک، منبع آب استخر از رودخانه، منطقه دو از چاه و منطقه سه از آب چشمه بود.کشاورزان منطقه یک بیشترین مقدار سموم دفع آفات کشاورزی را مصرف می کردند و منطقه دو از این نظر کمترین مصرف را داشت.از استخرهای سه منطقه جمعا 66 نمونه ماهی جداسازی شد، از آن ها خونگیری شد و مورد بررسی،(alt) بیوشیمیایی ، هماتولوژیکی و اکسیداتیو قرار گرفتند. سطح آنزیم های کبدی (آلانین آمینوترانسفراز.(p<0/05) در منطقه دو از همه بیشتر بود و تفاوت معنادار با دو منطقه دیگر داشت (ast) آسپارتات آمینوترانسفرازدر منطقه دو کمترین مقدار بود. در شمارش ،(pcv) و هماتوکریت (hb) پارامترهای هماتولوژیک هموگلوبین افتراقی سلول های سفید خون، درصد هتروفیل ها، منوسیت ها و ائوزینوفیل ها در منطقه دو بیش از دیگر مناطق بوددر منطقه دو، .(p<0/05)در منطقه یک از همه بیشتر بود (sod) سطح آنزیم سوپراکسیددیسموتاز .(p<0/05)علی رغم مصرف کمتر سموم دفع آفات کشاورزی، به دلیل کمتر بودن فاصله استخر از زمینهای کشاورزی، شاهد بالا بودنسطح آنزیم های کبدی، پائین بودن سطح فاکتورهای خونی مرتبط با کم خونی و افزایش سلول های خونی که از شاخصآلودگی های احتمالی میکروبی است، بودیم و درکل سلامت ماهیان استخر این منطقه نسبت به دو منطقه دیگر کمتر بود.بنابراین میتوان این پیشنهاد را مطرح کرد که موقعیت ساخت استخر پرورش ماهی بر سلامت ماهیان تاثیر دارد.
کلیدواژه موقعیت استخر پرورش ماهی، ماهی قزل آلای رنگین کمان، پارامترهای بیوشیمیایی و آنتی اکسیداتیو سرم، پارامترهای هماتولوژیک
آدرس دانشگاه شیراز, گروه بهداشت مواد غذایی, ایران, دانشگاه شیراز, گروه علوم پایه, ایران, دانشگاه شیراز, گروه بهداشت مواد غذایی, ایران, دانشگاه شیراز, گروه علوم درمانگاهی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
   Effect djdhjdjhsl....................................  
   
Authors Nasri Atefeh ,Gheisari Hamid Reza ,Rajabi Aslani Javad ,Eskandari Roozbahani Narges ,Nazifi Saeed
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved