>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر جیره غذایی حاوی آستاگزانتین بر کیفیت ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در یخچال  
   
نویسنده علیزاده شهلا ,اجاق مهدی ,عالیشاهی علیرضا ,میرصادقی حجت
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:95 -110
چکیده    در این مطالعه اثر جیره غذایی حاوی آستاگزانتین بر کیفیت ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان به مدت 8 هفته با غلظت 100،60،40 میلی گرم آستاگزانتین سنتتیک در کیلو گرم(mg/kg) غذای مورد استفاده بررسی شدند. روند تغییرات و مقایسه کیفیت نمونه ها، با استفاده از شاخص های شیمیایی و هم چنین شاخص رنگی l* a*b*))، در 5 نوبت با فاصله زمانی هر 4 روز یکبار (16،12،8،4،0) در دمای معمولی یخچال نمونه برداری صورت پذیرفت . نتایج پژوهش نشان داد استفاده از بالاترین مقادیر آستاگزانتین (100 میلی گرم) در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقایسه با مقادیر (40 میلی گرم )و (60میلی گرم )سبب بهبود وضعیت کیفی گوشت از لحاظ کاهش مقدارph ، pv tba و ffaدر حداکثر زمان نگهداری به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی این ترکیبات گردید بطوریکه در تیمارهای حاوی آنتی اکسیدان و شاهد اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید ( 0.05>p) همچنین بر اساس شاخص رنگی می توان استفاده از بالاترین مقادیرآستاگزانتین را برای استفاده در جیره غذایی این ماهی پیشنهاد کرد.
کلیدواژه آستاگزانتین، کیفیت ماندگاری، قزل آلا رنگین کمان
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه فرآوری محصولات شیلاتی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه فرآوری محصولات شیلاتی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
   Effect of diets containing Astaxanthin on continuous quality fish rainbow trout  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved