>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی برخی شاخص های فیزیکوشیمیایی آب ورودی و خروجی مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان  
   
نویسنده خداشناس عبدالکریم ,هدایتی علی اکبر ,قربانی رسول ,حسینی عباس ,سقلی محمود
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:73 -81
چکیده    کنترل پسابهای خروجی یکی از موارد حیاتی جهت کاهش بار آلودگی مجتمع های بزرگ تکثیر و پرورش آبزیان از جمله پرورش میگو به شمار میآید. تحقیق حاضر در مجتمع پرورش میگوی گمیشان در شمال شهرستان گمیشان- استان گلستان اجرا شد. جهت انجام طرح، از دو ایستگاه ورودی و خروجی مجتمع پرورش میگوی گمیشان، در سه ماهه آخر طول دوره پرورش (اواخر ماه های مرداد، شهریور و مهر سال 1394) با اندازه گیری برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما، ph، ec، bod، tss، no3، po4 و nh4 نمونه برداری صورت گرفت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده شد که مقادیر ph، دما، کل مواد جامد معلق، bod، نیترات، یون آمونیم و فسفات در دو نقطه ورودی و خروجی سایت تغییرات معنیداری نداشتند (p>0.05) که نشان دهنده عدم تاثیر شدید مجتمع بر این عوامل بوده است هر چند مقادیر این عوامل در ورودی سایت در کمترین میزان و در خروجی سایت در بیشترین میزان بود ولی در مجموع این تغییرات معنیدار نبودند. نتایج نشان می دهد که مزارع پرورش میگو بهطور معنیداری باعث افزایش میزان هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول در آب خروجی نسبت به ورودی سایت میگردد (p<0.05). با توجه به شاخص های اندازه گیری شده بهنظر میرسد در بازه زمانی اشاره شده مجتمع پرورش میگوی گمیشان با این حجم از تولید و وجود لاگون 30هکتاری، در حال حاضر خطر جدی برای اکوسیستم تالاب گمیشان و دریای خزر ایجاد نمی کند.
کلیدواژه کاهش آلودگی، پساب خروجی، مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, سازمان شیلات ایران, اداره کل شیلات استان گلستان, ایران
 
   Study on the effects of shrimp effluent sewage in Gomishan shrimp farms in Golestan Province  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved