>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه آبزی‌پروری پایدار با استفاده از فن‌آوری توده‌سازی زیستی  
   
نویسنده خانجانی محمدحسین ,علیزاده مرتضی ,رفیعی پور احمد
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:45 -72
چکیده    با افزایش جمعیت جهان، صنایع تولید غذا از قبیل آبزی‌پروری نیاز هست که به خوبی گسترش یابد. یک فن‌آوری جدید که فن‌آوری توده‌سازی زیستی (بیوفلوک) نامیده می‌شود، می‌تواند اهداف آبزی پروری پایدرار را با استفاده از سیستم بدون تعویض آب دنبال کند. فن‌آوری توده‌سازی زیستی از سیستم‌های آبزی پروری سازگار با محیط زیست است که بعنوان یک سیستم جایگزین موثر مورد توجه قرار گرفته است، مواد مغذی را بطور پیوسته بازیافت و مجددا آنها را به عنوان غذا در دسترس آبزی قرار می‌دهد. این فن‌آوری براساس تنظیم نسبت کربن به نیتروژن برای توسعه جوامع میکروبی و توده زیستی می‌باشد که سبب شده میکروب‌ها نیتروژن غیرآلی دفع شده را برداشت و پروتئین میکروبی را تولید کنند. این توده‌های میکروبی سبب بهبود کیفیت آب می‌شوند. تعویض محدود آب، به حداقل رساندن پساب خروجی، حفظ کیفیت آب، تامین غذا، کاهش مصرف پروتئین در خوراک، رشد مطلوب، امنیت زیستی و تولید محصول ارگانیک از مزایای این فن‌آوری می‌باشد، که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه مروری معرفی فن‌آوری توده‌ساز زیستی به‌عنوان یک راهبرد مهم در ارتقاء و توسعه پایدار آبزی‌پروری کشور و استفاده مفید از منابع آبی، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه آبزی‌پروری، پایدار، فن آوری، توده سازی زیستی
آدرس دانشگاه جیرفت, گروه شیلات, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, دانشگاه جیرفت, گروه شیلات, ایران
 
   Development of sustainable aquaculture by using biofloc technology  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved