>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین غلظت کشنده (Lc50-96h ) ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه (Rutilus Caspicus)  
   
نویسنده دانشیان مهسا ,کشیری حدیثه ,هدایتی علی اکبر ,خسرویانی کاوه
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:61 -67
چکیده    با توجه به ورود روز‌افزون آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین به دریای خزر، تحقیقات در زمینه اثرات فلزات سنگین بر آبزیان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در میان فلزات سنگین، ارسنیک با آثار زیان بار مختلف بر سیستم عصبی، گوارش و خونی آبزیان، از آلاینده های مهم دریای خزر به شمار میرود. کادمیوم با آسیب های بافتی، اثر بر سیستم خونی، تغییرات ژنتیکی و تولید مثلی می تواند منجر به مرگ و میر آبزیان شود. این تحقیق با هدف تعیین غلظت کشنده ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه (rutilus caspicus) که اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی فراوانی در دریای خزر دارد، صورت پذیرفت. این آزمایش با غلظت های 5، 10، 15، 25، 35 و 45 میلی گرم در لیتر ارسنیک و 5، 10، 15، 25، 35، 45 و 50 میلی گرم بر لیتر کادمیوم، در آکواریوم هایی با ابعاد 40×30×60 سانتی متر مکعب انجام شد. همچنین تیمار شاهد نیز درنظر گرفته شد و به هر تیمار 7 قطعه ماهی اضافه گردید. در نهایت lc50 ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه در 96 ساعت به ترتیب 20.01 و 31.39 میلی گرم بر لیتر تعیین شد. طبق نتایج بدست آمده حساسیت این ماهی در مواجهه با فلزات سنگین ارسنیک و کادمیوم در دامنه متوسط ارزیابی گردید.
کلیدواژه سمیت کشنده، ارسنیک، کادمیوم، Lc50، ماهی کلمه (Rutilus Caspicus)
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران
 
   Detect of lethal Concentration (LC5096h) of Arsenic and Cadmium in Roach (Rutilus caspicus)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved