>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جایگزینی سدیم استات به وسیله کیتوزان های مختلف در فیله‌ی فیل‌ماهی(Huso Huso) طی نگهداری در یخچال (C°1±4)  
   
نویسنده احمدی علی ,عالیشاهی علیرضا ,اجاق مهدی ,میرصادقی حجت
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:1 -11
چکیده    استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی مانند کیتوزان در صنایع غذایی موردتوجه زیادی قرارگرفته است. در این تحقیق اثر کیتوزان معمولی1% (محلول در اسید)، کیتوزان محلول در آب1% ، کیتوزان الیگو‌ساکارید1% و نگهدارنده‌ی شیمیایی سدیم استات 1% روی نگهداری فیله‌ی فیل‌ماهی در دمای یخچال(c°1±4) در روزهای صفر، 4 ، 8 ، 12 و 16 نگهداری بررسی شد. موارد اندازه گیری شده شامل عدد پراکسید pv ، تیوباربیوتیک اسید ((tba، مجموع باز‌های نیتروژنی فرارtvnb ، ph و شاخص‌ بار میکروبی کلtvc ، بودند. با توجه به نتایج کیتوزان محلول در اسید1% نسبت به سایر تیمارها، کمترین میزان تغییرات را نشان داده و اختلاف معنی‌دار بود (p<0/05)، بنابراین می‌توان جهت حفظ کیفیت فیله‌ی فیل‌ماهی طی نگهداری در یخچال مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه پوشش کیتوزانی، فیله فیل‌ماهی، ماندگاری، نگهدارنده طبیعی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه فرآوری محصولات شیلاتی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه فرآوری محصولات شیلاتی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
   Investigating the substitution of sodium acetate with different chitosans in ( Huso huso) fillet during storage in refrigerator (4±1 0C)  
   
Authors Alishahi Alireza ,ahmadi ali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved