>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین غلظت بهینه یخ‌آب حاوی ترکیبات زیست فعال زنجبیل(Zingiber Officinale) جهت نگهداری کوتاه مدت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss)  
   
نویسنده نصری مریم ,ناصری محمود ,علیپور اسکندانی مجید
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:15 -23
چکیده    برای تعیین غلظت بهینه ترکیب یخ‌آب زیست فعال زنجبیل جهت نگهداری کوتاه مدت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان، چهار غلظت مختلف عصاره (100، 200، 300 و 400 میلی‌گرم/لیتر) و اسانس (500، 1000، 1500 و 2000 میلی‌گرم/لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر اختلاط ترکیبات زیست فعال زنجبیل با یخ آب، مدت زمان ماندگاری یخ آب، دما و ph بستر بررسی شد. با استفاده از آزمون‌های سنجش رنگ (l*, a*, b* و wi) و آنالیزهای میکروبی(بار کل باکتریایی و باکتری های سرمادوست) تاثیر یخ آب زیست فعال بر بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد سنجش قرار گرفت. اختلاط اسانس و عصاره در غلظت های یاد شده، تاثیر معنی داری بر مدت زمان ماندگاری یخ آب، دما و ph نداشت. بر پایه نتایج رنگ سنجی مشخص گردید که تیمارهای مختلف موجب تغییر رنگ فیله‌ نشدند. غنی سازی یخ آب با عصاره و اسانس زنجبیل موجب مهار رشد باکتری های کل و سرما دوست گردید. میزان بار باکتری های کل و سرمادوست نمونه های تیمار شده با عصاره200 میلی‌گرم/لیتر و اسانس 1500 میلی‌گرم/لیتر به شکل معنی داری کمتر از سایر تیمارها بود. بر پایه آزمون های انجام شده 200 میلی‌گرم/لیتر عصاره و 1500 میلی‌گرم/لیتر اسانس به عنوان غلظت‌های بهینه یخ آب زیست فعال زنجبیل تعیین شد.
کلیدواژه یخ‌آب، عصاره، اسانس، زنجبیل، غلظت بهینه
آدرس دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه شیراز, گروه شیلات, ایران, دانشگاه زابل, گروه دامپزشکی, ایران
 
   Determination the optimal concentration of Ginger (Zingiber officinale) bioactive compounds incorporated in slurry ice for shortterm storage of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  
   
Authors naseri mahmood ,aalipour eskandani majid ,nasri maryam
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved