>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین (Barilius Mesopotamicus Berg, 1932) در ایران  
   
نویسنده کیوانی یزدان ,قربانی رنجبری زهرا
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:1 -13
چکیده    سبیل‌ماهی بین‌النهرین barilius mesopotamicus berg, 1932)) از کپورماهیان بومی ایران است که در حوضه‌های تیگره و بوشهر پراکنش داشته و از لحاظ ذخایر ژنتیکی حایز اهمیت بوده ولی اطلاعات اندکی در مورد آن وجود دارد. در مطالعه حاضر به مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های مختلف سبیل‌ماهی بین‌النهرین در ایران پرداخته شد. به این منظور از مناطق پراکنش این گونه، شامل حوضه پنج رودخانه‌ دیاله، کرخه، کارون، جراحی و بوشهر، 460 قطعه سبیل‌ماهی نمونه‌برداری شد. از سمت چپ سطح جانبی نمونه‌ها عکس‌برداری شد و سپس 15 لندمارک با استفاده از نرم‌افزار tpsdig2 برروی تصاویر دوبعدی قرار داده شدند. داده‌های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با روش‌های آماری چندمتغیره pca، cva و آنالیز خوشه‌ای تحلیل شدند. مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌ها اختلاف معناداری در بین حوضه‌های مورد مطالعه نشان نداد، هرچند در آزمون‌های pca و cva گروه‌بندی جمعیت‌ها و الگوهای شکل بدنی در راستای محورها تفاوت‌هایی نشان داد که ناشی از تفاوت در اندازه و شکل سر، ارتفاع بدن و طول ساقه دمی بود. بنابراین، به نظر می رسد زمان جدایی این جمعیت‌ها از یکدیگر در حدی نبوده که موجب تغییرات قابل ملاحظه‌ای در آنها باشد و یا این که در مجموع شرایط زیستگاهی یکسانی را تجربه می‌کنند که منجر به شکل بدنی مشابه شده است.
کلیدواژه حوضه بوشهر، حوضه تیگره، زیست‌سنجی، کپورماهیان، مورفولوژی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران
 
   Geometric morphometric comparison of Mesopotamian minnow (Barilius mesopotamicus Berg 1932) populations in Iran  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved