>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر پودر کلم بروکلی (Brassica Oleracea Var. Gemmifera L. ) بر برخی شاخص‌های موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinous Carpio )  
   
نویسنده نادری فارسانی حمیدرضا ,حاجی مرادلو عبدالمجید ,تقی زاده وحید ,ایمانپور محمدرضا
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1395 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:33 -46
چکیده    این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ( 0، 2/ 0، 5/ 0 و 1 درصد ) کلم بروکلی (brassica oleracea var. gemmifera l) بر محتوای پروتئین کل، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و فعالیت ضدباکتریایی موکوس ماهی کپور معمولی (cyprinous carpio) انجام شد. در این تحقیق 300 ماهی کپور در (12 مخزن فایبرگلاس 400 لیتری) هر مخزن شامل 25 ماهی (با وزن متوسط اولیه 2/11±0/24 گرم به مدت 8 هفته به میزان روزانه 3 درصد وزن بدن تغذیه شدند. نتایج نشان داد که میزان پروتئین کل(top) موکوس در تیمار با 1 درصد کلم بروکلی نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد به طور معنی داری متفاوت بود(p<0.05) . همچنین میزان آلکالین فسفاتاز (alp) موکوس نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد از اختلاف معناداری برخوردار بود (p<0.05) همچنین برای تعیین سطح فعالیت ضدباکتریایی موکوس در پایان دوره، رقابت باکتریایی بین موکوس و 4 باکتری micrococcus luteus, streptococcus faecium, serratia marcescenss, escherichia coli انجام شد. نتایج این رقابت نشان داد که در تیمار با سطح 1 درصد کلم بروکلی بیشترین قطر هاله عدم رشد هر 4 گونه باکتریایی نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد مشاهده گردید، با این وجود تفاوت معنی داری میان تیمارها وجود نداشت (p<0.05). به نظر میرسد، میزان 1 درصد کلم بروکلی در جیره غذایی کپور معمولی باعث تقویت سیستم ایمنی می گردد.
کلیدواژه کلم بروکلی، شاخص‌های موکوس، کپور معمولی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران
 
   The effects of broccoli powder (Brassica oleracea var. Gemmifera L.) on some indices of mucus on common carp (Cyprinous carpio)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved