>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی برخی ویژگی‌های رشد سیاه‌ماهی خال‌دار (Capoeta Trutta) در حوضه بوشهر و تیگره  
   
نویسنده عرب محسن ,کیوانی یزدان
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1395 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:25 -32
چکیده    بررسی ویژگی‌های رشد ماهیان یکی از مهمترین عوامل در بررسی وضعیت ماهیان می‌باشد و سیاه‌ماهی خالدار از ماهیان بومی و مهم حوضه بوشهر و تیگره است. بدین منظور، تعداد 223 قطعه سیاه‌ماهی خال‌دار (capoeta trutta) از چهار رودخانه حوضه بوشهر و هشت رودخانه حوضه تیگره با استفاده از تور پره صید شد. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری و بیهوشی در محلول گل‌میخک 1٪، در فرمالین 10% تثبیت و برای اندازه‌گیری‌های بعدی به موزه ماهی‌شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شدند. طول و وزن نمونه‌ها با کولیس و ترازوی دیجیتال با دقت 0/01 میلی‌متر و 0/01 گرم اندازه‌گیری و رابطه طول وزن و ضریب وضعیت محاسبه شد. با توجه به مقادیر عددی بدست آمده برای پارامتر b و آماره t پائولی، در مجموع جمعیت‌های مورد مطالعه دارای الگوی رشد آلومتریک مثبت بودند، ولی در برخی رودخانه‌ها مانند اهرم، دویرج، ایوان عباسی، سیروان و زیمکان نیز الگوی رشد آلومتریک منفی بود که نشان از وضعیت نامناسب تغذیه‌ای در این رودخانه‌ ها می‌باشد.
کلیدواژه رابطه طول و وزن، رشد، کپورماهیان، سیاه‌ماهی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه شیلات, ایران
پست الکترونیکی keivany@cc.iut.ac.ir
 
   Study on some growth characteristics of trout barb (Capoeta trutta) in Bushehr and Tigris basins  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved