>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تفاوتهای ریختی جمعیتهای ماهی تیزه کولی (Hemiculter Leucisculus (Basilewsky, 1855 در رودخانه زرینه رود و تالاب انزلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی  
   
نویسنده رادخواه علیرضا ,پورباقر هادی ,ایگدری سهیل ,نوفرستی هاشم
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:73 -82
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی تفاوتهای ریختی در بین جمعیتهای ماهی تیزه کولی (h. leucisculus) در آب جاری (رودخانه زرینه رود) و آب ساکن (تالاب انزلی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی، انجام شد. در مجموع، تعداد 80قطعه ماهی تیزه کولی از رودخانه زرینه رود، واقع در حوضه دریاچه ارومیه (50نمونه) و تالاب انزلی (30نمونه) صید شدند. از سمت چپ سطح جانبی نمونه ها با استفاده از دوربین دیجیتال با قدرت تفکیک 6مگاپیکسل عکسبرداری شد. سپس، تعداد 16عدد لندمارک با استفاده از نرمافزار tpsdig2روی تصاویر دوبعدی قرار داده شد. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست ) (gpaو استانداردسازی داده ها، با استفاده از آنالیز تحلیل تابع متمایزکننده (dfa) و hotelling’s t2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین، انواع تغییرات شکلی نیز با استفاده از روش thin plate splineدر شبکه های تغییر شکل مصورسازی شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنیداری بین شکل جمعیتهای تیزهکولی در رودخانه زرینهرود و تالاب انزلی وجود دارد ) .(p<0/001) این تفاوتها مربوط به اندازه و ارتفاع سر، ارتفاع بدن، ارتفاع ساقه دمی و موقعیت پوزه بود. تفاوتهای مشاهده شده در شکل جمعیت های مورد مطالعه را میتوان حاصل انعطاف پذیری ریختی ماهیان با شرایط اکولوژیکی زیستگاه ها در نظر گرفت.
کلیدواژه ماهی تیزهکولی، H. Leucisculusتفاوتهای ریختی، ریخت سنجی هندسی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه تهران, گروه شیلات, ایران, دانشگاه تهران, گروه شیلات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
   Morphological differences in populations of Sawbelly, Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) in Zarrineh River and Anzali Wetland using Geometric morphometric method  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved