>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سگ ماهی جویباری Oxynoemacheilus Bergianus (Derjavin, 1934) در رودخانۀ توتکابن (از سرشاخه های حوزۀ سفیدرود)  
   
نویسنده اسدی هادی ,ستاری مسعود ,ایگدری سهیل
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:13 -23
چکیده    در اجرای طرح‌های حفاظت از اکوسیستم‌های آبی و ماهیان، وجود دانش کافی درباره نیازهای زیستگاهی گونه‌های آبزی اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، مطالعۀ حاضر با هدف شناخت ترجیح زیستگاهی و شاخصهای مطلوبیت ویژگی‌های زیستگاهی گونه سگ ماهی جویباری (oxynoemacheilus bergianus) در محدودۀ پراکنش آن در رودخانۀ توتکابن انجام شد. برای بررسی ویژگی‌های زیستگاهی این گونه، فراوانی این ماهی و متغیرهای زیستی، شامل ارتفاع، عمق، عرض، سرعت جریان، قطر متوسط سنگ و دما با نمونه برداری از 13 ایستگاه و با سه تکرار از پایین دست بسمت بالادست رودخانه توتکابن در آبانماه 1392بررسی شد و محدوده زیستگاه انتخابی برای این گونه بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده، شاخص‌های مطلوبیت زیستگاهی این گونه ارتفاع 175-150 متر، سرعت در دامنۀ 56/ 0-48/ 0متر بر ثانیه، قطر سنگ بستر در دامنۀ 25-20 سانتی‌متر، عمق در دامنۀ 32-24 سانتی‌متر، عرض از رودخانه 7-2/ 4 متر و دمای18-16درجۀ سانتیگراد قرار داشت. وجود این شرایط باشاخص مطلوبیت 80-1/ 0 نشان می‌دهد که رودخانۀ توتکابن برای گونۀ سگ ماهی جویباری زیستگاهی بسیار مناسب می‌باشد.
کلیدواژه متغیرهای زیستگاهی، انتخاب زیستگاه، حوضه جنوب دریای خزرT O. Bergianus
آدرس دانشگاه گیلان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه گیلان, گروه شیلات, ایران, دانشگاه تهران, گروه شیلات, ایران
 
   Determination of habitat suitability index of spined loachOxynoemacheilus bergianus (Derjavin, 1934) from Totkabon River(a tributary of Sefidrud River basin)  
   
Authors Asadi Hadi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved