>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:3


  tick  طراحی مدلی برای خط ‌‎مشی‌ گذاری شبکه‌ای در حوزۀ گردشگری کشور - صفحه:483-502

  tick  بررسی رابطۀ بین شهرت سازمانی ادراک ‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجی‌گری رضایت شغلی - صفحه:503-527

  tick  بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان - صفحه:529-550

  tick  بررسی پیشایندهای قصد ترک خدمت (مطالعه‌ای در یک بیمارستان دولتی) - صفحه:551-573

  tick  آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی و شناسایی الزامات تغییر آن در شرکت برق منطقه‌ای اصفهان - صفحه:575-603

  tick  بررسی تاثیر سلامت سازمانی درک‌شده توسط کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی - صفحه:605-624

  tick  تاثیر سازوکار‌های انتقال دانش بر اجرای انتقال آن با میانجی توانایی مشارکت، در سازمان‌های آموزشی شهر تهران - صفحه:625-645

  tick  بررسی رابطۀ میان بهروزی روان‌ شناختی و وفاداری کارکنان با تاکید بر نقش فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان یزد) - صفحه:647-666

  tick  بررسی تاثیر هوشمندی استراتژیک بر سرمایه‌های انسانی، ساختاری و ارتباطی در صنعت بیمه - صفحه:667-686

  tick  ارزیابی و اولویت ‌بندی بیمارستان‌ های شهر اصفهان با به‌کارگیری ابزار سروکوال و رویکرد ترکیبی - صفحه:687-708

  tick  طراحی مدلی برای اثربخشی بر بینندگان صداوسیما و جلب رضایت و وفاداری آنان با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: شبکه آموزش سیما) - صفحه:709-733
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved