>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:2


  tick  تاثیر تناسب شخص شغل بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی با تاکید بر نقش دلبستگی شغلی: شواهدی از صنعت کارگزاری - صفحه:249-269

  tick  رابطۀ سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی در مدارس متوسطۀ دوم خرم‌آباد با تاکید بر نقش بهزیستی سازمانی - صفحه:271-288

  tick  طراحی الگوی شکل‌گیری تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی با قصد تحقق اهداف سازمانی - صفحه:289-308

  tick  بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر اعتمادسازی بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر سیرجان - صفحه:309-329

  tick  نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان - صفحه:331-351

  tick  مطالعه رابطه شاخص‌های کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی - صفحه:353-371

  tick  مطالعه تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شبکۀ ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران) - صفحه:373-392

  tick  رتبه‌بندی ابعاد عدالت سازمانی با به‌کارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) کل استان خراسان رضوی) - صفحه:393-417

  tick  تاثیر تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی بر تضاد حرفه‌ای سازمانی بین پرستاران و بهیاران و نقش آن در عملکرد منابع انسانی - صفحه:419-443

  tick  واکاوی موانع پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه‌ها - صفحه:445-464

  tick  بررسی رابطۀ بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) - صفحه:465-482
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved