>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:3


  tick  طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های Bsc و Ahp - صفحه:5-27

  tick  تدوین الگویی از عوامل موثر بر رضایت نمازگزاران از مساجد و رابطه آن با وفاداری - صفحه:29-49

  tick  طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان - صفحه:51-75

  tick  بررسی کارکردهای سیستم گلستان دانشگاه تهران از دیدگاه کارشناسان آموزش پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران - صفحه:77-93

  tick  تبیین مولفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق پذیر - صفحه:95-120

  tick  بررسی تاثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی - صفحه:121-139

  tick  تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی دانشجویان و راهکارهای کنترل و کاهش آن (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان) - صفحه:141-168

  tick  هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی مقایسه بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران) - صفحه:169-193
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved