>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1397 - دوره:16 - شماره:4


  tick  طراحی نظام دیدبانی آموزش‌عالی با رویکرد کارآفرینانه - صفحه:805-825

  tick  رابطۀ یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی - صفحه:827-850

  tick  تحلیل تاثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌های نوآوری سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت جذب دانش - صفحه:851-870

  tick  تبیین نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان در ارتباط بین ظرفیت جذب دانش و دوسوتوانی سازمانی - صفحه:871-898

  tick  رهبری تضایف‌گرایانه: رویکردی فرانوگرا در زمینۀ ارتقای سطح بلوغ قابلیت‌های کارکنان و پایداری منابع انسانی - صفحه:899-925

  tick  ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مولفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی استان خوزستان) - صفحه:927-950

  tick  ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی - صفحه:951-972

  tick  تحقیقات دیداری: آوای عکس و تفسیر عکس روش‌شناسی نوین در مطالعات فرهنگ سازمانی - صفحه:973-1000

  tick  فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده - صفحه:1001-1010
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved