>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:3


  tick  آشکارسازی مناطق ساخته‌شدۀ شهری با استفاده از تصاویر مدارهای متفاوت سنتینل 1، مورد مطالعه: شهر اصفهان - صفحه:709-734

  tick  ارزیابی کیفیت محیط شهر رشت از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری تنوع‌گرا (با تاکید بر چهار گروه اجتماعی زنان، توان‌خواهان، سالمندان و کودکان) - صفحه:801-833

  tick  ارزیابی وضعیت شاخص‌های شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با دسترسی کودکان به کاربری‌های ضروری (مورد مطالعه: شهر جهرم) - صفحه:835-856

  tick  بررسی نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای شاخص‌های سرزندگی شهری و تعاملات اجتماعی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه مرکز رشت) - صفحه:881-908

  tick  تبیین چارچوب بهینۀ تحقق‌پذیری بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران - صفحه:615-635

  tick  تحلیل اثر میکروکلیمایی بوستان‌های بزرگ بر تعدیل دمای سطحی فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) - صفحه:683-707

  tick  تحلیل الگوی فضایی و افتراق مکانی اضافه‌وزن در محله‌های شهر زنجان براساس الگوهای سفر - صفحه:663-682

  tick  تحلیل بافت‌های تاریخی شهری برای مقابله با مخاطرات انسانی مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران - صفحه:589-613

  tick  تحلیل جغرافیایی نقش مکان بر احساس نشاط شهروندان اهواز براساس شهر شاد - صفحه:761-799

  tick  تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکان‌های سوم شهری (نمونۀ موردی: پارک ائل‌گلی تبریز) - صفحه:735-759

  tick  تحلیل روند و الگوی فضایی پراکنده‌رویی منطقۀ 22 شهر تهران - صفحه:857-879

  tick  واکاوی عدالت فضایی در تخصیص کاربری‌های اراضی شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر اردبیل) - صفحه:637-662
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved