>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:2


  tick  ارزیابی بافت‌های ناکارآمد شهری براساس رویکرد بازآفرینی پایدار (مطالعۀ موردی: بافت ناکارآمد شهر یزد) - صفحه:327-345

  tick  بررسی تناسب زیرساخت سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین و تحلیل شبکۀ فازی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) - صفحه:299-325

  tick  تبیین اصول، ابعاد و مولفه‌های رویکرد شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) - صفحه:391-413

  tick  تحلیل رابطۀ پایداری مناطق شهری و امنیت اجتماعی شهروندان در کلان‌شهر اهواز - صفحه:237-257

  tick  تحلیل مکانی و ارزیابی فضاهای شهری از منظر شهر دوستدار سالمند (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) - صفحه:371-389

  tick  تحلیل نقش قابلیت پیاده‌روی در ارتقای سرمایۀ اجتماعی محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های کلان‌شهر تهران) - صفحه:279-297

  tick  تحلیلی بر اثربخشی اجتماعی توسعۀ فضاهای عمومی در بافت مرکزی شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه سبزه‌میدان شهر زنجان) - صفحه:415-443

  tick  تخمین قیمت آپارتمان با استفاده از رگرسیون خطی و وزن‌دار جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) - صفحه:347-369

  tick  تعیین و تشخیص عوامل موثر در طراحی سازمان هوشمند برای مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهرداری مشهد) - صفحه:445-467

  tick  سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش) - صفحه:259-278
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved