>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:1


  tick  آینده‌پژوهی در بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: برزن شش بادگیری یزد) - صفحه:137-159

  tick  ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر زیست‌پذیری شهری جزیرۀ کیش - صفحه:1-22

  tick  افتراق معنایی در تحلیل کیفی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: خیابان سپه قزوین) - صفحه:193-211

  tick  تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) - صفحه:73-98

  tick  سنجش پایداری و ارزش زیبایی‌شناسی چشم‌انداز (Lav) در فضاهای سبز شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران) - صفحه:213-236

  tick  شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلۀ عاشق‌آباد) - صفحه:161-192

  tick  مطالعۀ اثربخشی راهبردهای «فنی-کالبدی» و «اجتماعی-اقتصادی» در بهبود تاب‌آوری شهری در برابر زلزله - صفحه:99-114

  tick  مقایسۀ ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محله‌هایی با بافت فرسوده و غیررسمی شهری (مطالعۀ موردی: شهر مریوان) - صفحه:45-71

  tick  مقایسۀ عملکرد شاخص‌های طیفی با طبقه‌بندی شی‌ءگرا در استخراج مناطق ساخته‌شده در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران و شهر گرگان) - صفحه:23-43

  tick  نقش فعالیت‌های گردشگری در توسعۀ خدمات فرهنگی اکوسیستم‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اصفهان) - صفحه:115-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved