>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:4


  tick  ارزیابی عوامل موثر در تعیین ظرفیت تراکم ساختمانی محدوده‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) - صفحه:809-826

  tick  ارزیابی کیفیت محیطی (عینی-ذهنی) و رضایتمندی سکونتی در شهرک‌های جدید (مطالعۀ موردی: شهرک توحید سبزوار) - صفحه:827-844

  tick  امکان‌سنجی کاربرد مدل حکمروایی شهری مشارکتی در سطح واحد همسایگی (برنامۀ Nbn) در تبریز (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2) - صفحه:675-694

  tick  تحلیل تطبیقی توزیع شاخص‌های منتخب سلامت شهری در کلان‌شهر اهواز - صفحه:769-790

  tick  تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری Vikor و Waspas (مطالعۀ موردی: کرمان) - صفحه:695-715

  tick  تحلیل عوامل موثر بر تشدید کالایی‌شدن فضای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) - صفحه:791-807

  tick  تحلیلی بر کنترل فضای عمومی در پارک‌های شهر تهران - صفحه:649-673

  tick  سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان) - صفحه:735-752

  tick  واکاوی نقش شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری در ساماندهی نواحی دچار افت شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عالی‌قاپوی اردبیل) - صفحه:717-733

  tick  گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) - صفحه:753-768
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved