>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:3


  tick  انفجار مادرشهر و توسعۀ گسیختۀ منطقۀ کلان‌شهری تهران در چارچوب نظریۀ زوال شهری - صفحه:451-472

  tick  بررسی تاثیر مولفه‌های حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر ایلام - صفحه:531-543

  tick  بررسی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی، گسترش شهری و تاثیر آن بر افزایش دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر چندزمانه لندست (مطالعه موردی: شهر گرگان) - صفحه:545-568

  tick  تحلیل آثار پروژه‌های عمرانی بر بافت پیرامون (مطالعۀ موردی: پروژۀ برج‌های دوقلو در شهرکرد) - صفحه:569-584

  tick  تحلیل فضایی امنیت در پارک‌های شهر تهران - صفحه:491-510

  tick  تحلیل و مکان‌یابی پهنه‌های مناسب احداث پارکینگ‌های عمومی در شهر ایلام - صفحه:629-647

  tick  تحلیلی بر الگوی فضایی، ابعاد و عوامل مرتبط با رشد شهرنشینی دورۀ معاصر در ایران (با تاکید بر شاخص‌های توسعه‌ای و معیشتی) - صفحه:605-627

  tick  تحلیلی فضایی بر سلسله مراتب شهری با تکیه بر شکل گیری سیستم پلکانی نظام شهری در ایران - صفحه:473-490

  tick  سنجش میزان محرمیت خانه ها در راستای سبک زندگی اسلامیایرانی (مطالعۀ موردی: بافت قدیم و جدید شهر یزد) - صفحه:585-603

  tick  کاربرد تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری در بازآفرینی فرهنگ مبنا، با رهیافت گردشگری در محله‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: محلۀ ظهیرآباد تهران) - صفحه:511-530
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved