>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:1


  tick  ارزیابی طرح مدیریت ناحیه‌محوری مبتنی بر معیارهای شهرداری الکترونیک با مدل ویکور (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 و 15 شهرداری تهران) - صفحه:39-59

  tick  ارزیابی ظرفیت آموزشی مدیران شهری با روش معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: مدیران سطح میانی شهرداری زنجان) - صفحه:189-209

  tick  بررسی نقش حق به شهر بر احساس تعلق در میان گروه‌های جنسیتی (مطالعۀ موردی: فضاهای عمومی ارومیه) - صفحه:1-19

  tick  تحلیل عوامل موثر در بازتولید منظر شهری پس از بهسازی و نوسازی بافت (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران) - صفحه:171-188

  tick  تحلیل فضایی شرایط محیطی کشاورزی شهری در کلان‌شهر تهران (مطالعۀ موردی: منطقۀ 5) - صفحه:111-125

  tick  تحلیل و بررسی شاخص‌های شهر مطلوب سالمندان (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) - صفحه:61-81

  tick  تحلیل پدیدۀ ترس از جرم در الگوهای جابه‌جایی روزمرۀ زنان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران) - صفحه:21-38

  tick  توسعۀ شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشۀ راهبردی کلان‌شهر تهران - صفحه:151-170

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با بعد اقتصادی زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) - صفحه:127-149

  tick  نقشه‌برداری ذهنی از فضای اول-مادی شهر، مطالعه‌ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی شهر رشت - صفحه:83-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved